« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
โครงการปีงบประมาณ 2562
- -
โครงการปีงบประมาณ 2562
- -
โครงการปีงบประมาณ 2562
- -
โครงการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ปี 2565
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด)
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565
(บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด)
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565
(บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด)