« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
โครงการปีงบประมาณ 2562
- -
โครงการปีงบประมาณ 2562
- -
โครงการปีงบประมาณ 2562
- -
โครงการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ปี 2562
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562
(บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด)
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562
(บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด)
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562
(บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด)
โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562
(บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด)