« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
การติดตามและประเมินผลการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท เอบีไอ โซลูชั่น จำกัด
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
(โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2560)
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
(โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ 2560)