« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามและประเมินผลการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (ระยะเวลาการตอบแบบสำรวจ 20-30 สิงหาคม 2562)
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
(โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2562)
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
(โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562)