« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามและประเมินผลการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน