« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามและประเมินผลการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561