« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ระบบ Web Application
ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ (SSO) FAQ?
ระบบสารสนเทศบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job) FAQ?
ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต (empui) FAQ?
ระบบ Application Online ** ระบบที่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Client
-    
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน JOB BOX
สติ๊กเกอร์ติดรถโมบายปี 2559
โปรแกรมสำหรับติดตั้งงานนัดพบ IT
คู่มือการ Update โปรแกรม LM บนเครื่องอ่านบัตร Smart Card ระบบ Smart Job
คู่มือการแก้ไขสถานะการรายงานตัว (ได้งานทำ/ว่างงาน)
คู่มือการยกเลิกการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน
แบบรายงานผลการหางานทำของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (แบบ กกจ.ผต.5)
ขั้นตอนแก้ปัญหาระบบสารสนเทศกรณีว่างงาน (SSO) ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้

คำแนะนำการใช้งาน

กรณีเมนูมีลักษณะเป็นสีเทา คือไม่สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อใช้งานได้
คู่มือการใช้งาน
รายละเอียดระบบ
คำถามที่พบบ่อย
ระบบเครือข่ายใช้ได้เฉพาะภายในองค์กร
ระบบเครือข่ายใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร