« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบสารสนเทศการจัดหางานในประเทศ


ข้อมูลทั่วไป : ระบบหลักที่ให้บริการจัดหางานในประเทศที่เป็นระบบที่ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ ณสำนักงานซึ่งมีผู้มาใช้บริการทั้งนายจ้าง/สถานประกอบการผู้สมัครทุกกลุ่มเป้าหมายเช่นผู้สมัครทั่วไป ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เป็นต้น โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นการให้บริการจัดหางานในประเทศ และรวมถึงการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและรายงานตัวผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน
วิธีการใช้งาน : ใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer Versions. 8-10
URL : http://www.sso.go.th/ueb
ผู้ดูแลระบบ: คุณศิวพร  เหลืองอมรศักดิ์
คุณจารุวรรณ  บุญเกิดรัมย์
โทรศัพท์: 098-253-1702, 081-821-8936, 02-9562400
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : sivaporn2517@gmail.com,kchinakool@hotmail.com,helpdesk@sso.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน