« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน (CIO)
ปีงบประมาณ 2559  
รายงานการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ 3/2559
ปีงบประมาณ 2558  
รายงานการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ 2/2558
รายงานการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ 3/2558
รายงานการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ 4/2558
รายงานการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ 5/2558
รายงานการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ 6/2558
รายงานการประชุม CIO กรมการจัดหางาน ครั้งที่ 7/2558
คู่มือ
คู่มือขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการจัดหางาน
  • ผังขั้นตอนการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการจัดหางาน
  • จัดหมวดหมู่รายการอะไรบ้างที่ต้องเสนอเข้าที่ประชุม CIO
  • รายการ/โครงการด้าน ICT ที่อยู่ในเกณฑ์ / ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ ที่ต้องนำเสนอ CIO
  • การเตรียมเอกสารเรื่อง/โครงการ เสนอเข้าที่ประชุม CIO กรมการจัดหางาน
  • แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าเกิน 5 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป
  • หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
  • หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
  • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรมการจัดหางาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2562
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมการจัดหางาน พ.ศ. 2558 - 2562
แผนติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการจัดหางาน พ.ศ.2559
การติดตามและประเมินผลการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท เอบีไอ โซลูชั่น จำกัด
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท ไอ คอนเซ็ปส์ จำกัด
แบบประเมินความพึ่งพอใจการดำเนินงานของ บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด
เอกสารประกอบการสัมนา
PowerPoint การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการแรงงานต่างด้าวตามาตรา 14 ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ //วันที่ 13 - 16 กรกฏาคม 2558
แนวทางการใช้โปรแกรมถ่ายโอนข้อมูลแรงงานต่างด้าวจากกรมการปกครอง
ขั้นตอน/วิธีกำรลงทะเบียนขอใช้งำน ระบบตรวจสอบบุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย (แรงงำนต่ำงด้ำว 3 สัญชำติ เมียนมำ ลำว กัมพูชา)
เอกสารต่าง ๆ
- -
คู่มือ
คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (DOEWEB)
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
เอกสารต่าง ๆ
คู่มือการทดสอบการเชื่อมต่อระบบ New GFMIS
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย