« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ปี พ.ศ. 2565
การประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 7 -2565
การประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 6 -2565
การประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 5 -2565
การประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 4 -2565
การประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 3 -2565
การประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 2 -2565
การประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 1 -2565
 
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2561