« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
รหัส Com... : แบบฟอร์มคำขอรับบริการสำหรับตรวจสอบข้อมูลบุคคล(GDX).pdf
รหัส Com๐๐๗ : แบบฟอร์มการให้บริการประมวลผลข้อมูล (Query Data).pdf
รหัส Com๐๐๘ : แบบฟอร์มการขอปรับปรุงระบบงาน / ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์.pdf
รหัส Com๐๐๙ : แบบฟอร์มการขอใช้บริการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล.pdf
รหัส Com๐๑๐ : แบบฟอร์มการใช้บริการปรึกษาและแก้ไขปัญหาการลงโปรแกรม.pdf
แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกรมการปกครอง (IKNOs).pdf
ตัวอย่างหนังสือราชการไทย
หนังสือประทับตรา
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
แบบฟอร์มฝ่ายต่างด้าว
แบบฟอร์มรหัสผู้ใช้งานระบบ eservice doeinform.xlsx
แบบฟอร์มรหัสผู้ใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว.xls
แบบฟอร์มรหัสผู้ใช้งาน Webservice
แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลกรมการปกครอง (IKNOs)
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
แบบฟอร์มการขอปรับปรุงระบบงาน ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สบต.01
แบบฟอร์มฝ่ายจัดหางานในประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบฟอร์มการขอย้อนวันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
แบบฟอร์มการขอใช้บริการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล สำหรับระบบขึ้นทะเบียนฯทางอินเตอร์เน็ต (empui)
แบบฟอร์มการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบฟอร์มฝ่ายจัดหางานในประเทศ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานSSO.pdf
แบบแจ้งสภาพปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศประกันสังคมกรณีว่างงาน.pdf สำหรับระบบSSOเท่านั้น
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานโปรแกรมระบบ smart job.pdf
แบบฟอร์มการขอใช้บริการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลระบบประกันตนกรณีว่างงาน (Empui.doe.go.th)
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบไทยมีงานทำ
แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบempui
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมการจัดหางาน(DOEWEB)
รหัส COM011 : แบบฟอร์มการขอนำเข้าข้อมูลเว็บไซต์กรมการจัดหางาน
รหัส COM-WEB01 : แบบขอใช้บริการ ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมการจัดหางาน(DOEWEB)
รหัส COM-WEB02 : แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานโปรแกรม ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมการจัดหางาน(DOEWEB)
รหัส COM-WEB03 : แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ตรวจสอบ/นำเข้า เว็บไซต์กรมการจัดหางาน(www.doe.go.th)
ระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองแรงงาน (TSIP)
รหัส COM-TSIP01 : แบบคำขอรับรหัสผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password)
ระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (TOEA)
รหัส COM-LBANK01 : แบบคำขอรับรหัสผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password)
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอใช้อินเทอร์เน็ต (ระบบพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต)
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
แบบฟอร์มขอใช้งาน VPN
คู่มือการกำหนดค่า VPN บน Windows 8 และ Windows 7
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (บริษัท ทีซีเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด)
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมเครื่องพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (บริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด)
แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด)
แบบฟอร์มยืม-รับ-คืน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มขอใช้บริการ ระบบต่างด้าว (3) Online
แบบฟอร์มตู้งาน JobBox
แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อประสานงานตู้งาน JobBox001
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งตู้งาน JobBox002
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมตู้งาน JobBox003