« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบ GFMIS Wed Online


ข้อมูลทั่วไป : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
วิธีการใช้งาน : ต้องใช้ระบบเครือข่ายภายในกรมการจัดหางานเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer
URL : http://20.64.4.109
ผู้ดูแลระบบ: นายวิภาค  โพธิ์จำเริญ
โทรศัพท์: 02-3540092
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : peter@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน