« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบ Download Anti Virus


ข้อมูลทั่วไป : โปรแกรมป้องกันไวรัส Mcafee Virus Scan Enterprise + Anti Spyware Enterprise
วิธีการใช้งาน : ต้องใช้ระบบเครือข่ายภายในกรมการจัดหางานเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer
  Google Chorme
  Firefox
URL : FTP://10.1.100.53
Username: antivirus
Password: antivirus
ผู้ดูแลระบบ: นายพีระวัฒน์ เสียงใหญ่
นางสาวชยาภรณ์ สายทองคำ
โทรศัพท์: 02-3540092 - 100 ต่อ 3184 , 201
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : peerawats@doe.go.th , chayaporn.s@doe.go.th