« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน


ข้อมูลทั่วไป : ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมการจัดหางาน
วิธีการใช้งาน : ใช้สำหรับการจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer
  Google Chorme
  Firefox
URL : http://asset.doe.go.th
ผู้ดูแลระบบ: นายสุรเจตน์  บัวชุม , นางสาวชยาภรณ์ สายทองคำ
โทรศัพท์: 02-3540092
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : surajat@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน