« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเตอร์เน็ต


ข้อมูลทั่วไป : ระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเตอร์เนต
วิธีการใช้งาน : ใช้สำหรับการเข้าใช้งานอินเตอร์เนตภายในของกรมการจัดหางาน
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer
  Google Chorme
  Firefox
URL : http://authen.doe.go.th
ผู้ดูแลระบบ: นายสุรเจตน์  บัวชุม
โทรศัพท์: 02-3540092
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : surajat@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน