« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบ Mail DOE


ข้อมูลทั่วไป : Mail กรมการจัดหางาน
วิธีการใช้งาน : ต้องใช้ระบบเครือข่ายภายในกรมการจัดหางานเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer
  Google Chorme
  Firefox
URL : https://accounts.mail.go.th/
ผู้ดูแลระบบ: นายสุรเจตน์  บัวชุม
โทรศัพท์: 02-3540092
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : surajat@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน