« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ระบบ Web Application
ระบบรายงานทะเบียนแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศ FAQ?
ระบบการรับสมัครสอบภาษา FAQ?
ระบบช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ FAQ?

ระบบ Application Online ** ระบบที่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Client
ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งระบบ สรต. (Online) FAQ?
ระบบสำนักงานเอกชน FAQ?
ระบบคู่ค่า FAQ?
Google Form
แบบรับแจ้งความประสงค์ของแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี FAQ?

คำแนะนำการใช้งาน

กรณีเมนูมีลักษณะเป็นสีเทา คือไม่สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อใช้งานได้
คู่มือการใช้งาน
รายละเอียดระบบ
คำถามที่พบบ่อย
ระบบเครือข่ายใช้ได้เฉพาะภายในองค์กร
ระบบเครือข่ายใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร