« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบ สำนักงานเอกชน


ข้อมูลทั่วไป : ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งสำนักงานจัดหางานหรือบริษัทจัดหางานเพื่อขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจัดหางานและเป็นผู้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจัดงานและเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ รวมทั้งการจดทะเบียนลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานและการขอมีบัตรประจำตัวของบริษัทจัดหางาน
วิธีการใช้งาน : ต้องใช้ระบบเครือข่ายภายในกรมการจัดหางานเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer Versions. 8-10
  Google Chorme
  Firefox
URL : http://10.1.40.12:8080/kt3_2
ผู้ดูแลระบบ: นายสรุเจต บัวชุม
โทรศัพท์: 02-354-0092
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : surajat@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน