« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ


ข้อมูลทั่วไป : ระบบช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
วิธีการใช้งาน : ต้องใช้ระบบเครือข่ายภายในกรมการจัดหางานเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer Versions. 8-10
  Google Chorme
  Firefox
URL : -
ผู้ดูแลระบบ: นางทรัยวรา ไตรพื้น
โทรศัพท์: -
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : -

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน