« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบ การรับสมัครสอบภาษา


ข้อมูลทั่วไป : ระบบการรับสมัครคนหางานเพื่อสอบภาษาเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(employment permit system sor foreign worlers:Eps)
วิธีการใช้งาน : ต้องใช้ระบบเครือข่ายภายในกรมการจัดหางานเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer Versions. 8-10
  Google Chorme
  Firefox
URL : http://10.1.30.26/appdoe , http://115.31.137.26/appdoeg
ผู้ดูแลระบบ: นางทรัยวรา ไตรพื้น
โทรศัพท์: 02-2354-0092-100 ต่อ 503
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : tabebuya_100@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน