« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
ระบบ Web Application
ระบบ Counter Service (สำหรับตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ OSS)   FAQ?
ระบบ Counter Service (สำหรับตรวจสอบการเงิน)   FAQ?
ระบบบันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงิน(สำหรับสำนักงานจัดหางาน
เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน)
FAQ?
ระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว FAQ?
ระบบบันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าวตามมาตรา 14 FAQ?
ระบบบันทึกข้อมูลใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม FAQ?
ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว กลุ่มตามมติ ครม. วันที่ 23 กพ 2559 (บัตรสีชมพู) FAQ?
ระบบโปรแกรมรายงานผลการขอใบอนุญาตทำงาน FAQ?
แบบรายงานผลการขอรับใบอนุญาตทำงาน FAQ?
ระบบ Application Online ** ระบบที่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Client
Linkage - Digital license (update 14/01/2564) FAQ?
ระบบตรวจสอบบัตรประจำตัวและใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว DOE V1.5 (update 10/03/2564) FAQ?
ระบบควบคุมแรงงานต่างชาติ (ต่างด้าว Online 3) FAQ?
ระบบบริหารเงินกองทุน FAQ?
ระบบบริการข้อมูลบุคคลและข้อมูลชีวมาตร (Biometric Data)และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ FAQ?
ระบบบันทุึกข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลประวัติสำหรับผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยใช้ Smart Card FAQ?
โปรแกรมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน FAQ?
ระบบพิมพ์ใบอนุญาตทำงานกรณีขออนุญาตทำงานใหม่ในตำแหน่ง "ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล" FAQ?
ไดว์เวอร์ (Driver)
ไดว์เวอร์เครื่องอ่าน Smart Card FAQ?
ไดว์เวอร์เครื่องสแกนบาร์โค๊ด FAQ?
โปรแกรม Utility
Acrobat Reader 10 FAQ?
.Net Framework v4.0 FAQ?
โปรแกรมพิมพ์เล่มใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว (ตท.2 - ตท.8) FAQ?
โปรแกรม 7zip (โปรแกรมสำหรับแก้ไฟล์ Zip -32 bit และ 64 bit) FAQ?
โปรแกรม izarc FAQ?
โปรแกรม ammyy3.5 (โปรแกรม Remote เครื่องคอมพิวเตอร์) FAQ?
การติดตั้งโปรแกรม Chrome Remote Desktop (โปรแกรม Remote เครื่องคอมพิวเตอร์) FAQ?
โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ตท.2 - ตท.8)
ข้อมูลเลขประจำตัวที่ใช้เลข_Passport
กรณีบันทึกข้อมูลใบอนุญาตทำงานโดยปรากฏลายเซ็นอธิบดี
กรณีเพิ่มนายจ้างในกิจการประมงทะเล
กรณีใบอนุมัติโควต้าแรงงานต่างด้าว
กรณีขอไฟล์ดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการเงิน Counter-Service ย้อนหลัง

คำแนะนำการใช้งาน

กรณีเมนูมีลักษณะเป็นสีเทา คือไม่สามารถคลิกลิ้งค์เพื่อใช้งานได้
คู่มือการใช้งาน
รายละเอียดระบบ
คำถามที่พบบ่อย
ระบบเครือข่ายใช้ได้เฉพาะภายในองค์กร
ระบบเครือข่ายใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ไฟล์เอกสาร PDF