« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

โปรแกรมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชน


ข้อมูลทั่วไป : ทางกรมการปกครองแจ้งเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก้ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนและ
บัตรประจำตัวประชาชน
วิธีการใช้งาน : สามารถใช้ได้เฉพาะระบบเครือข่ายภายในของกรมเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Install Program เพื่อใช้งานระบบ
URL : ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม
- SetUpCERPOPCopy_1.11.rar
ผู้ดูแลระบบ: นางสาวธันวดี ณรงค์ฤทธิ์
โทรศัพท์: 02 - 354 - 0092 ต่อ 404
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : admindoe@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน
ดาวน์โหลดแบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล