« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบบริหารเงินกองทุน


ข้อมูลทั่วไป : เป็นการปรับระบบบริหารเงินกองทุน เพื่อให้การรองรับการปรับโครงสร้างการจัดเก็บเงินกองทุนสมทบใหม่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนระบบเชื่อมต่อกับระบบ Bio Data โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนตาม มติ ครม. วันที่ 10 มิ.ย. 2556
วิธีการใช้งาน : สามารถใช้ได้เฉพาะระบบเครือข่ายภายในของกรม
เครื่องมือในการใช้งาน :   Install Program เพื่อเข้าใช้งานระบบ
URL : -
ผู้ดูแลระบบ: นางสาวเอี้ยง แก้วปวงประชัน
โทรศัพท์: 02 - 354 - 0092 ต่อ 402
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : aeingkeawp@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน