« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบบันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลประวัติสำหรับผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยใช้ Smart Card


ข้อมูลทั่วไป : โปรแกรมบันทึกและเชื่อมโยงข้อมูลประวัติสำหรับผู้ขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการบันทึกข้อมูลใบอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางานเพิ่มเติมจากข้มูลจัดทำทะเบียนประวัติและขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรมการปกครอง พ.ศ.2557
วิธีการใช้งาน : ต้องใช้ระบบเครือข่ายภายในกรมการจัดหางานเท่านั้น
เครื่องมือในการใช้งาน :   Install Program เพื่อใช้งานระบบ
URL : ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม
- WpKeyInTT1SystemSetup_29052016.zip
ลิงค์สำหรับคู่มือการติดตั้งโปรแกรม
- คู่มือการติดตั้ง_TT1 KeyIn.pdf
ผู้ดูแลระบบ: นางสาวเอี้ยงแก้ว ปวงประชัน 
นายชัยประเสริฐ บางจั่น 
นางสาวธันวดี ณรงค์ฤทธิ์
โทรศัพท์: 02-354-0092 ต่อ 401-404
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail :

adminalien@doe.go.th


ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน