« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

ระบบบันทึกข้อมูลใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวไปเช้า-เย็นกลับตามมาตรา 14


ข้อมูลทั่วไป : ระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวไปเช้า-เย็นกลับตามมาตรา 14
วิธีการใช้งาน : สามารถใช้ได้ทั้งระบบเครือข่ายภายในและภายนอกของกรม
เครื่องมือในการใช้งาน :   Internet Explorer
  Google Chorme
  Firefox
URL : http://www.jobone.doe.go.th/wp_dayTrip
ผู้ดูแลระบบ: นางสาวธันวดี ณรงค์ฤทธิ์
โทรศัพท์: 02 - 354 - 0092 ต่อ 404
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : admindoe@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน