« จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

โปรแกรมพิมพ์ใบอนุญาตทำงานกรณีขออนุญาตทำงานใหม่ในตำแหน่ง "ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล"


ข้อมูลทั่วไป : เป็นโปรแกรมพิมพ์ใบอนุญาตทำงานกรณีขออนุญาตทำงานใหม่ โดยเปลี่ยนจากตำแหน่ง "กรรมกร" เป็น"ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล" ให้บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม โดยที่โปรแกรมจะเปลี่ยนตำแหน่งงานจาก "กรรมการ" เป็น "ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล" ลักษณะเป็น "ปรับแต่ง บำรุงรักษาเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล" ตำแหน่งหน้าที่เป็น "ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล"
วิธีการใช้งาน : ดาวน์โหลดโปรแกรมและใช้งานในเครื่องตัวเอง
เครื่องมือในการใช้งาน :   Microsoft Access 2007 (โปรแกรมบันทึกใบอนุญาตในตำแหน่ง "ช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล")
URL : ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม
- Print_Work.zip
ผู้ดูแลระบบ: คุณชัยประเสริฐ บางจั่น
โทรศัพท์: 02-354-0092 ต่อ 403
โทรสาร : 02 - 354 - 0091
E-mail : adminalien@doe.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งาน