ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 15
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
comcenter@doe.go.th